fbpx

תקנון פרסים ונקודות

 אפליקציית ריאקשן קלאב – עושים טוב גם לעצמינו

תקנון פעילות Wellness – פעילות פנים אירגונית

 1. הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

“עורכת הפעילות”          שטראוס גרופ בע”מ שכתובתה רח’ הסיבים 49, קריית מטלון, ת.ד. 194, פתח תקווה.

“הפעילות”                   כל משתתף יידרש להוריד את אתר הפעילות למכשיר הנייד, לבחור את אחת מהכניסות לאתר הפעילות – באמצעות חשבון Facebook, Google או Apple ואז להזין מספר עובד ולבחור את אתר שטראוס הרלבנטי עבורו על מנת להשתתף במגוון פעילויות כושר ובריאות נושאות פרסים, הכל בהתאם למפורט בסעיף 3 להלן.     

“משתתף”                     עובדי שטראוס ישראל בלבד (לרבות עובדי יוטבתה, עובדי מטה קפה עלית, למעט שטראוס מים) אשר יהיו עובדים במשך כל תקופת הפעילות לרבות מועד הכרזת הזוכים.

“אתר הפעילות”            אפליקציית Reaction Club

הפרס”                      בהתאם למפורט בסעיף 7 בתקנון זה בכפוף למלאי הפרסים הקיים ולשיקול דעת עורכת הפעילות בלבד.                             

 

“ועדת השיפוט”           צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, אשר יבדקו את הניקוד של המשתתפים בפעילויות השונות ואשר על פי הניקוד יעדכנו את הזוכים.

  

 1. תקופת הפעילות
  • הפעילות תיערך החל מיום 03.10.2021 ועד ליום 31.10.2021 (להלן: “תקופת הפעילות“). מובהר כי תחרות הצעדים כמפורט בסעיף 3.2.3 תתקיים בין התאריכים 31.10-30.11.
  • מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. השתתפות בפעילות
  • כל משתתף יידרש להוריד את אתר הפעילות למכשיר הנייד, לבחור את אחת מהכניסות לאתר הפעילות – באמצעות חשבון Facebook, Google או Apple ואז להזין מספר עובד ולבחור את אתר שטראוס הרלבנטי עבורו על מנת להשתתף במגוון פעילויות כושר ובריאות נושאות פרסים.
  • השתתפות בפעילות הינה באמצעות אתר הפעילות בלבד ובהתאם לאופן שלהלן:
   • אתגר שבועי – בכל אתר יתקיים אתגר שבועי. לעובדי חטיבת המכירות וחטיבת הלוגיסטיקה יתקיים אתגר שבועי חוצה אתרים בו יזכה עובד מכל אתר. השתתפות בכל אתגר הינה על פי תנאיו המלאים אשר יעלו בפיד באתר הפעילות לרבות באמצעות העלאת תמונה/סרטון, הכל בהתאם להוראות. עבור כל אתגר שבועי תתקיים הגרלה אשר במסגרתה תיבחר תמונה/סרטון, הכל בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן.
   • פעילויות שוטפות – באתר הפעילות ימצאו המשתתפים פעילויות שונות ביניהן השתתפות בפעילויות ספורט שונות ובהרצאות. העתק מרשימת הפעילויות מצ”ב כנספח לתקנון זה. כל השתתפות בפעילות כזו מזכה את המשתתף בנקודות בהתאם למפורט בסעיף 3.2 להלן. המשתתף עם הניקוד הגבוה ביותר בסיום תקופת הפעילות יזכה בפרס בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן.
   • תחרות צעדים – שתחל ב 31.10 עד 30.11 באמצעות אתר הפעילות ולמי שיגדיר זאת באתר הפעילות, אתר הפעילות יספור את הצעדים. כל יום תבחר ועדת השיפוט את המשתתף עם כמות הצעדים הגבוהה ביותר שיזכה בפרס בהתאם למפורט בסעיף 7 להלן.
  • שיטת הניקוד בפעילויות השוטפות לעיל, הינה בהתאם לאופן שלהלן:
   • השתתפות בהרצאה תזכה את המשתתף ב-2 נקודות
   • השתתפות בביצוע משימת בריאות תזכה את המשתתף ב-1 נקודות ועד 5 נקודות ביום בלבד.
  • כל משתתף יוכל לצבור נקודות גם באמצעות תגובות ולייקים של משתתפים אחרים כך שכל 10 לייקים יזכו את המשתתף ב-1 נקודות וכל 3 תגובות יזכו את המשתתף ב-1 נקודות.
  • כל משתתף יוכל לצבור נקודות גם באמצעות הזמנת עובדים אחרים להצטרף לאפליקציה כך שכל הזמנה של עובד אחר תזכה את המשתתף ב – 3 נקודות לאחר שהעובד שהוזמן הצטרף לאפליקציה. למען הסר ספק, נקודות יינתנו רק עבור הזמנת עובד שעדיין לא לוקח חלק בפעילויות שבאפליקציה ורק לאחר שאותו עובד הצטרף לפעילויות.
  • המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף בפעילות.
  • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
  • בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר או במקרה של ניצול לרעה של הפעילות ו/או השתתפות בחוסר תום לב, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.
 3. מסירת פרטים במסגרת ההשתתפות בפעילות
  • הצטרפותך לאפליקציה כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפי שהיא מופיעה באפליקציה. השימוש באפליקציה אינה חובה אך היא נדרשת לצורך השתתפות בפעילות.
  • זכייה במסגרת ההשתתפות בפעילות טעונה מסירת פרטים מזהים ומידע כמפורט בתקנון זה.
  • עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עורכת הפעילות תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות לזכייה במסגרת הפעילות וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. כמו כן הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.
  • לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא להשתתף בפעילות.

מסירת מידע לצד שלישי

 • עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:
 • ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור עורכת הפעילות, לאפשר פעולות שיווקיות שונות וכיו”ב, עורכת הפעילות עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. עורכת הפעילות תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמם עורכת הפעילות התקשרה עימם, ועורכת הפעילות דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לעורכת הפעילות ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו”ב;
 • אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;
 • בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך בפעילות לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות הכל במסגרת השתתפותך בפעילות;
 • עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, לדוגמא העברת המידע לענן של Salesforce המשמש לניהול הדיוור הישיר וממוקם בארה”ב (Salesforce Marketing Cloud).

אבטחת מידע

 • עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
 1. כללים לתוכן וקניין רוחני
  • בהעלאת תכנים ו/או תמונה (להלן: “תכנים“) לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.
  • בהעלאת תכנים לאתר הפעילות המשתתף מעניק לעורכת הפעילות הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בתכנים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין במתן הרשאה זו בכדי לחייב את עורכת הפעילות לעשות שימוש בתכנים. המשתתף מוותר על דרישה ו/או טענה לקבלת תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור.
  • משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:
 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.
 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.
 • כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור.
 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.
 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.
  • המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.
  • עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.
  • המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר הפעילות ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.
 1. איתור הזוכים
  • איתור הזוכים ייעשה באמצעות פרטי הקשר הנמצאים במערכות עורכת הפעילות ובאמצעות שליחת SMS בדבר הזכייה. פרטי הזוכים יופיעו במערכת ויועברו לחברת ההפקה מטעם נציג עורכת הפעילות (טלפון, כתובת) לצורך משלוח הפרס.
  • במידה ועורכת הפעילות לא תצליח לאתר את המועמד לזכייה בתוך 48 שעות או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קשר” – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.

 • באם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף 4.2 בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.
 • מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.
 • קביעת הזוכים תבוצע ע”י עורכת הפעילות בלבד, אשר תהא הקובעת הסופית בדבר עמידה בתנאי התקנון.
 1. הפרסים
  • הפרסים הינם כמפורט בטבלה להלן ויימסרו לזוכים באמצעות SMS או משלוח באמצעות שליח לביתו של המשתתף:

 

פעילות

תאריכי הגרלות

פרס

אתגר שבועי – זוכה אחד מכל אתר. עבור כל אתגר שבועי תתקיים הגרלה אשר במסגרתה תיבחר תמונה / סרטון מבין התמונות שהעלו העובדים לפיד.

בשבוע תזונה – שני ארד תבחר את הצלחת המנצחת בהתאם לקריטריונים.

כאמור לעיל, עבור עובדי חטיבת המכירות וחטיבת הלוגיסטיקה יתקיים אתגר שבועי חוצה אתרים

 

17.10 ההגרלה תתקיים בשעה 10:00 לאתגר כושר, פרסום זוכים בשעה 12:00;

24.10 ההגרלה תתקיים בשעה 10:00 לאתגר שבוע נפש, פרסום זוכים בשעה 12:00;

31.10 ההגרלה תתקיים בשעה 10:00 לאתגר שבוע תזונה, פרסום זוכים בשעה 12:00.

 

שובר של 250  ₪ למגה ספורט  לכל אתגר

פעילויות שוטפות באפליקציה

 

מגוון רחב של פרסים מריבר ועד שעון בשווי של כ 1000 ₪

תחרות צעדים

 

יעודכן  בהמשך  

 

 • מימוש הפרס כפוף לכך שהמועמד לזכייה הינו עובד שטראוס העונה להגדרת משתתף גם במועד מימוש הפרס. שליחת הפרס תתבצע עד 30 ימי עסקים לאחר קבלת פרטי אימות הזוכים.
 • מימוש הפרס כפוף לחתימת הזוכה על כתב הסילוק בנוסח המפורט בנספח א’.
 • הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון.
 • האחריות למימוש הפרס חלה על הזוכה בלבד. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות לכל נזק שעלול להיגרם במסגרת מימוש הפרס ו/או החמרה של בעיות בריאותיות.
 • למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שטראוס ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
 • עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ”י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך. ככל והזוכה לא יוכל להתייצב במועד שנקבע יראו אותו כמי שוויתר על הפרס ולא יהיה זכאי לפרס חלופי ו/או שווה ערך והוא מוותר על כל טענה בגין כך.
 • הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ו/או להוסיף פרסים ו/או לגרוע מהם ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 • המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה במקרה של פסילה בנסיבות של אי עמידה בתנאי תקנון זה וזאת גם לאחר הכרזת הזוכה.
 1. פרסום שמות הזוכים
  • עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.
  • עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.
 2. כללי
  • תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.
  • בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.
  • ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות ו/או בבית הדפוס, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
  • למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א’

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

 

 1. אני החתום/ה מטה, מצהיר/ה ומאשר/ת כי במסגרת פעילות Wellness – פעילות פנים אירגונית” הנערכת על ידי שטראוס גרופ בע”מ (להלן: “שטראוס“) זכיתי ב_______.
 2. ידוע לי כי שטראוס אינה אחראית לפרס ובכל תלונה ביחס לפרס אפנה לספק הפרס.
 3. אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי שטראוס ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי.
 4. הנני פוטר/ת את שטראוס ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם השתתפותי בפעילות ובזכייה בפרס או כל הנובע מכך.

 

 

 

תאריך:_____________________

שם הזוכה:____________________

חתימת הזוכה:__________________________

 

small_c_popup.png

Invite members to join Amdocs BeHealthy global app by Reaction

Click on this link from a mobile device or scan the QR with the phone's camera

Share